Φόρτωση Εκδηλώσεων

Διεθνές θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Πολιτικής»ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

Αθήνα, 30 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2008

Το Διεθνές Θερινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Πολιτικής» αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝ.ΕΡ.ΠΟ.ΣΤ.). Συμμετείχαν, επίσης, με ρόλο συμβουλευτικό το EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) και το CODESRIA (Council for the Development of Social Science Research in Africa).

Σκοπός του Διεθνούς Θερινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι να προωθήσει την αλληλεπίδραση, τη συνοχή και τη συνέργια δημόσιας πολιτικής και αναπτυξιακής συνεργασίας. Η συνδυαστική θεώρηση δημόσιας πολιτικής και αναπτυξιακής συνεργασίας αποτελεί, εξάλλου, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Προγράμματος και είναι αυτό που το διαφοροποιεί από προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών φορέων.

 

Συμμετέχοντες

Το Διεθνές Θερινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα φιλοξένησε 23 συμμετέχοντες για δύο εβδομάδες (29 Ιουνίου – 12 Ιουλίου 2008). Το Πρόγραμμα, το οποίο απευθυνόταν, κατά βάση, σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και διπλωμάτες, καθώς και σε επιλεγμένους ακαδημαϊκούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επικεντρώθηκε στην αφρικανική ήπειρο. Ο τομέας εργασίας και εξειδίκευσης όλων των συμμετεχόντων ήταν η διαχείριση και ο συντονισμός της αναπτυξιακής βοήθειας. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ήταν:

- Δεκατέσσερα (14) στελέχη μεσαίας βαθμίδας της Δημόσιας Διοίκησης και διπλωμάτες από χώρες της Αφρικής,

- Τρία (3) στελέχη μεσαίας βαθμίδας από Διεθνείς Οργανισμούς με έδρα την Αφρική,

- Δύο (2) στελέχη μεσαίας βαθμίδας από δημόσιες υπηρεσίες αναπτυξιακής συνεργασίας χωρών του ΟΟΣΑ,

- Δύο (2) εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας (ένας από Πανεπιστήμιο χώρας του ΟΟΣΑ και ένας από Πανεπιστήμιο αφρικανικής χώρας),

- Δύο (2) μεταπτυχιακοί φοιτητές δημόσιας πολιτικής και ανάπτυξης από χώρες του ΟΟΣΑ.

 

 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο και Συντονιστές

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι, με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πολύπλοκες καταστάσεις και προβλήματα, είναι πολύ σημαντική η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών και ομοιόβαθμων στελεχών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο, το Θερινό Πρόγραμμα παρείχε στους συμμετέχοντες ένα φόρουμ διάδρασης, με τη στήριξη και καθοδήγηση έμπειρων συντονιστών/διδασκόντων (facilitators).

Το Θερινό Πρόγραμμα του 2008 είχε θέμα «Διαχείριση Αναπτυξιακής Συνεργασίας: προς μεγαλύτερη Κυριότητα, Συνέργια Πολιτικών και Αποτελεσματικότητα» (“Managing Development Cooperation: Towards Greater Ownership, Policy Coherence and Effectiveness”). Το Πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην προώθηση της κυριότητας της αναπτυξιακής διαδικασίας από τους φορείς που διαχειρίζονται τη βοήθεια, στη συνέργια των πολιτικών και τις επιπτώσεις της στη διακυβέρνηση, και στα εργαλεία και τους τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης της αναπτυξιακής βοήθειας. Ασχολήθηκε, επίσης, με τρεις (3) συγκεκριμένους, επιλεγμένους τομείς δημόσιας πολιτικής (Case Studies), δηλαδή τη μετανάστευση, την υγεία, και το εμπόριο και τη γεωργία, τους οποίους συνέδεσε με την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας.

 

Αποτελέσματα Προγράμματος

Το Πρόγραμμα προσέφερε στους συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου κατάρτιση στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας και της διαχείρισης της αναπτυξιακής βοήθειας, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά στις αφρικανικές χώρες. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες και έθεσαν τις βάσεις για εξαιρετικά εποικοδομητικές και σε βάθος συζητήσεις, με την καθοδήγηση των συντονιστών/διδασκόντων. Όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε φανερό ότι πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας και οι πρακτικές διαχείρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων διαφέρουν όχι μόνο μεταξύ δωρητών και αποδεκτών αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων κατέληξαν, ωστόσο, στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής αναφορικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της βοήθειας.Οι προτάσεις αυτές αφορούν τόσο τις χώρες- δωρητές όσο και τις χώρες-αποδέκτες αναπτυξιακής βοήθειας.

Οι συμμετέχοντες συναίνεσαν, συνοπτικά, στα ακόλουθα:

- Η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να εστιάζει στους φτωχότερους πληθυσμούς, να είναι προβλέψιμη, αποδεσμευμένη από υποχρεωτικές προμήθειες στις δωρήτριες χώρες, να διαχέεται μέσω αποτελεσματικών θεσμών, να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα.

- Η απάντηση σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που άπτονται της αποτελεσματικότητας της βοήθειας είναι η ουσιαστική κυριότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας από την αναπτυσσόμενη χώρα, καθώς και η ύπαρξη καλής ηγεσίας (υποχρέωση λογοδοσίας, χρηστή διαχείριση προϋπολογισμού, κ.λπ.). Έτσι αμβλύνεται, εν μέρει, η έλλειψη συνέργιας και η πολυπλοκότητα των πολιτικών των δωρητών.

- Οι αποδέκτες της βοήθειας πρέπει να έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να απευθύνουν στους δωρητές το ερώτημα «Τι μπορείτε να προσφέρετε εσείς ειδικά στο αναπτυξιακό μου σχέδιο;».

- Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων (capacity building) τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αναπτυξιακή συνεργασία και ο μόνος τρόπος για να τηρηθούν οι συλλογικές, διεθνείς δεσμεύσεις για τη βελτίωση των αναπτυξιακών αποτελεσμάτων.

- Οι δωρητές οφείλουν να αντιστοιχίζουν τις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας που εφαρμόζουν με αυτές των χωρών εταίρων.

- Οι δωρητές πρέπει να εναρμονίζουν τις πολιτικές τους με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn