Το Ινστιτούτο Ερευνών & Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση ιδρύθηκε το 1992
ως Αστική – Μη Κερδοσκοπική Εταιρία και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Σίνα 23.

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.2731/99, είναι σήμερα μία από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί και είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό Μητρώο που τηρείται στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του, στους κύριους σκοπούς που προσδιορίζουν το πρόγραμμα δράσης του ΙΝΕΡΠΟΣΤ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Η προώθηση της ανάπτυξης, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της ευημερίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Η διατύπωση θέσεων και τεκμηριωμένων προτάσεων σε ζητήματα Εθνικής Στρατηγικής, όπως π.χ. θέματα Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικής Πολιτικής, Οικονομικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής και Διοικητικής Πολιτικής.
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την προώθηση του διαλόγου, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την αλληλεξάρτηση και σταθερότητα των οικονομιών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την προώθηση των επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των μεταναστευτικών πολιτικών και την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας.
  • Η εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας

 
 

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ επιδιώκει την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών του μέσα από την έρευνα, την επεξεργασία προτάσεων & πολιτικών, το διάλογο αλλά και το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση σχετικών προς αυτούς Προγραμμάτων. Κατά συνέπεια, το Ινστιτούτο αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Φορείς και Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που δύνανται να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων του. Είναι στα πλαίσια αυτά, όπου καταγράφεται η συνεργασία του ΙΝΕΡΠΟΣΤ με Διεθνείς Οργανισμούς, με Εθνικές Κυβερνήσεις, με Φορείς εκπροσώπησης του Κοινωνικού ή Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και με Μ.Κ.Ο. ή Δίκτυα αυτών.