Το  Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος προωθεί τις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης καθώς και της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι Αρχές μας

Η δράση μας βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας συμμετοχικής, αλληλέγγυας και κοινωνικά δίκαιης που προωθεί την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και την ευημερία για όλους, με διαφάνεια και λογοδοσία στη διακυβέρνηση.

Το Όραμά μας

Όραμά μας είναι να συμβάλουμε, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των πολιτών, της κινητοποίησης των προοδευτικών κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και της επεξεργασίας κατάλληλων μέτρων πολιτικής, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

Οι Στόχοι μας:

Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε ένα κέντρο:

 • παραγωγής και διάχυσης ιδεών
 • ενίσχυσης του δημοσίου διαλόγου
 • διαμόρφωσης προτάσεων και μέτρων πολιτικής
 • προώθησης και αξιολόγησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δράσεων
 • επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης δεξιοτήτων στην άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής και της ενδυνάμωσης της δημόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης

 

Τι κάνουμε:

 • Παρακολουθούμε συστηματικά και καταγράφουμε τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τους τομείς προτεραιότητας του Ινστιτούτου και τις εισάγουμε στον ελληνικό δημόσιο διάλογο (monitoring)
 • Αναπτύσσουμε και δημοσιοποιούμε προτάσεις πολιτικής (policy papers) και ειδικές Εκθέσεις (Reports)
 • Οργανώνουμε ανοιχτές διαβουλεύσεις (open consultations) σε συνεργασία με δημόσιους, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς.
 • Αναπτύσσουμε μέτρα και εργαλεία προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης εφαρμοσμένων πολιτικών με στόχο την αξιοποίησή τους από δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς.
 • Οργανώνουμε ημερίδες, συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με στόχο την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου και της δημιουργίας δικτύων
 • Προωθούμε την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την επιμόρφωση μέσω ειδικών σεμιναρίων σε συνεργασία με δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά Ινστιτούτα.
  Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου
 • Σχεδιάζουμε, συντονίζουμε και υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εταιρικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

 

Χρηματοδότηση

Το Ινστιτούτο χρηματοδοτείται από έσοδα που προκύπτουν από:

 • Τα προγράμματα, τις δράσεις, τα εργαλεία και τις δημοσιεύσεις του
 • Τις συνδρομές των μελών και των φίλων του
 • Χορηγίες και δωρεές