Η Διοίκηση του Ινστιτούτου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων του και σήμερα αποτελείται από τους:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΩΤΗΡΗΣ
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ

Πρόεδρος
Βιογραφικό

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ

Αντιπρόεδρος
Βιογραφικό

ΑΡΗΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος
Βιογραφικό

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ

Μέλος
Βιογραφικό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Μέλος
Βιογραφικό

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ στελεχώνεται από ένα ολιγομελές μόνιμο προσωπικό και έχει ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεργατών και ερευνητών που δραστηριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος.

Πλέον των Τακτικών Μελών – Εταίρων, το Ινστιτούτο προβλέπει στο Καταστατικό του τη συνδρομή για την υλοποίηση των σκοπών του Επιτίμων Μελών και Συνεργατών.

Η Οργάνωση του Ινστιτούτου είναι συμβατή προς την υλοποίηση των στόχων αυτού και αποφασίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ