Η Διοίκηση του Ινστιτούτου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, το οποίο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.

Διοίκηση:

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων του και σήμερα αποτελείται από τους:

– Σωτήρη Μουσούρη, πρόεδρο  Βιογραφικό

– Γεράσιμο Σαπουντζόγλου,αντιπρόεδρο Βιογραφικό

– Άρη Αλεξόπουλο, μέλος  Βιογραφικό

– Αγαμέμνονα Κολιάτσο, μέλος   –Βιογραφικό

– Παναγιώτη Ρουμελιώτη, μέλος  Βιογραφικό

Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ στελεχώνεται από ένα ολιγομελές μόνιμο προσωπικό και έχει ένα σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεργατών και ερευνητών που δραστηριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος.

Πλέον των Τακτικών Μελών – Εταίρων, το Ινστιτούτο προβλέπει στο Καταστατικό του τη συνδρομή για την υλοποίηση των σκοπών του Επιτίμων Μελών και Συνεργατών.

Η Οργάνωση του Ινστιτούτου είναι συμβατή προς την υλοποίηση των στόχων αυτού και αποφασίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οργάνωση:

organoramma_gr