ΕΠΩΝΥΜΟ : Σαπουντζόγλου
ΟΝΟΜΑ : Γεράσιμος
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : Γεώργιος
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1950
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : Αθήνα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεγ. Αλεξάνδρου 6, 15341, Αγ. Παρασκευή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210.6018246-7, 6944.315222
Fax : 210.6018248
E-mail : gsap1@otenet.gr
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Γαλλικά, Αγγλικά

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πανεπιστημιακές Σπουδές:

Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Λίαν Καλώς)

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Doctorat es Sciences Economiques. Faculté de Science Economique et de Gestion. Université de Dijon, France.

Diplôme d’ Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) Faculté de Science Economique et de Gestion, Université de Dijon, France. (Option: Administration d’ Entreprises et Analyse Financière).

Certificat du Centre International d’ Economie Politique-Département B (Institut Universitaire International de Luxembourg-Post Doctoral Cycle).

Υποτροφίες:

Institut Universitaire International de Luxembourg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστημιακός: Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). (1993-2012)

Οικονομικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων. (2003-2005)

Ειδικός Σύμβουλος (Ε.Δ.Ε.Χ.Υ. Α.Ε.) σε θέματα Δημοσιονομικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. (2003-2005)

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της «S. & K. Α.Χ.Ε.- Ε.Π.Ε.Υ.» (2000-3/2002)

Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (1997-2000)

Γενικός Διευθυντής της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (1993-1996)

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (1993-1996)

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Ε.Ε.Χ. Α.Ε.» (1993-1996)

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιονική Εκπαιδευτική Α.Ε.» (1993-1996)

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιονική Finance Α.Ε.» (1993-1996)

Μέλος Δ.Σ. των λοιπών θυγατρικών επιχειρήσεων του ομίλου της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (1993-1996)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ) Α.Ε.» (1994-1996)

Σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης ΧΧ (Contrôle Financier) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1990-1992)

Επιστημονικός Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) (1991-1992)

Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού (Ε.Σ.Α.Π.). (1984-1986)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank-Luxemburg). (1983-1986)

Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών (1981-1985) και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. (1982-1986)

Μέλος της Economic Policy Committee (E.P.C.) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1983-1985)

Μέλος της Monetary Committee των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (1983-1985)

Υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας για τη διαπραγμάτευση και διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων Κοινοτικού Προϋπολογισμού. (1982-1986)

Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.). (1981-1982)

Ερευνητής στη Διεύθυνση Μελετών της Banque Française du Commerce Extérieur-B.F.C.E. (1978)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Μέλος του Competitiveness Advisory Group (C.A.G.) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (1995-1997)

Μέλος του European Training Foundation – Torino/Italy. (1997-2000)

Αντιπρόεδρος στο International Congress UNESCO. (Seoul/Korea 1999).

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. (1994-1997)

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. (1994-1998)

Υπεύθυνος διαπραγματεύσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Διοικήσεων Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. (1994-1996)

Πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας Τραπεζών – Μ.Μ.Ε. (1984-1986)

Συντονιστής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος της Ελλάδας και την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. (1982-1985)

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Ερευνητικό και Συγγραφικό Έργο αναφέρεται σε θέματα Οικονομικής Πολιτικής, Δημοσιονομικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Σύγχρονης Τραπεζικής, καθώς και Λειτουργίας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.